יידיש
 
 

מיין טאַטנס שווייס Eng

כ'געזעגן זיך Eng

אויף דיין פייערדיקער חתונה Eng

צייכנס פון דיין פנים Eng

זע Eng

אין סוף פון די טעג Eng

ס'געבעט Eng

אונטער דיין דראָענדיקער האַנט Eng

אַ בריוו אין מיין האַנט Eng

טאָכטער שיינע פון די דריי מתנות Heb Eng

מיין ברודערל Eng

באַהעל מיך נישט Eng

גורל מיינער Eng

אויפגעגאַנגענע Eng

די ברכה פאַר מיין מי Eng

אַ פראָסטע גאַס Eng

חגא Eng

א פרעמדקייט יאָגט פון שכנותדיקע שטיבער Eng

אין מידן גאַנג Eng

די לויטערע ווערטער

פון וואַרטן מיד Eng

כ'וועל צוגיין...

אין מיטן טאָג

אומעטום Eng

און איך בין נאָך אַלץ נישט מיד Eng

ס'איז גוט Eng

דורך דער שויב Eng

פאַר מיין טיר Eng

ווי זאָל מיין ליד Eng

אין אַ זעלנער-געצעלט Eng

אַ טונקעלער טאָג Eng

אין אָוונט

מענטשן Eng

אַ ן אורח אויף מיין שוועל Eng

אין פלאָנטערניש

בין השמשות Eng

אויפן טויט פון פנחס גאָלדהאַר Eng

אויך דיין דור האָט אין בענקשאַפט אַזוי אָפגעלעבט Eng

אותיות Eng

אין פאַבריק Eng

כ'געהער שוין נישט מער Eng

מיין זיידן האָט די טומלדיקע וועלט פאַרשעמט Eng

פון אונטער דער אָרימקייט

און מיין מאַמע שטייט דערביי... Eng

ווען דאָם פאָלק אין אומגליק ווינט Heb Eng

אַ היים